Zgodovina šole

Glasbena šola Črnomelj je javni zavod s sedežem v Črnomlju, v ulici Mirana Jarca 2. Ustanovljena je bila s sklepom Občinske skupščine št. 61-57/74 z dne 30.9.1964. 1.9.1968 je šola ustanovila oddelek v Metliki. S soglasjem ustanovitelja in občinske skupščine Metlika, z dne 28.9.1984 pa tudi oddelek v Semiču. Za otvoritev oddelka v Semiču je dala soglasje tudi Občinska izobraževalna skupnosta Črnomelj. Na podlagi zakona o zavodih (Url. RS št.:12/ 91) sta skupščini občin Črnomelj in Metlika ustanovili GŠ Črnomelj z O.E. Metlika z odlokom št.: 022-1/92 z dne 5.3. 1992.

Na osnovi Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Url. RS št. 12/96) je Občina Črnomelj sprejela Odlok o ustanovitvi JVIZ Glasbena šola Črnomelj (Url. RS št. 6/97 in št. 70/2008), s podružnicama v Metliki in Semiču. Obe občini sta podali tudi predhodno soglasje k omenjenemu Odloku.

Glasbena šola Črnomelj zajema šolski okoliš občin Črnomelj, Metlika in Semič.

Glasbena šola Črnomelj je vpisana v sodni register v Novem mestu pod št.:1/ 00044/00.

Glasbena šola je bila nazadnje verificirana dne 23.11.1987 pod št.:022-4/73.

Šola ima sprejeta Pravila Glasbene šole Črnomelj z dne 14.2.2008.